Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Nakupovanie tovaru na internetových stránkach spoločnosti St. Nicolaus, a.s., so sídlom ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, identifikačné číslo: 31 563 066, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 113/L (ďalej len „predávajúci“) môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok ustanovených predávajúcim v zmysle ust. § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka. 

 

 1. Objednávka
 2. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému ST. NICOLAUS e-shop.
 3. Pri každej objednávke musí (a) kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; (b) kupujúci – fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania a IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH); ďalej názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Ak údaje uvedené v objednávke sú osobnými údajmi, budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci týmto dáva predávajúcemu výslovný súhlas za účelom spracovania osobných údajov kupujúceho v súvislosti s riadnou evidenciou prijatých objednávok a zmluvných partnerov predávajúceho.

Fyzické osoby nepodnikatelia, ktoré nakupujú prostredníctvom e-shopu predávajúceho, musia mať najmenej 18 rokov. Potvrdením objednávky kupujúci vyhlasuje, že je starší ako 18 rokov.

 1. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná u predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín                      (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim, overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Predávajúci zašle kupujúcemu emailom potvrdenie objednávky, čím dochádza k vzniku obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez poplatku, a to ak kupujúci oznámi túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr v ten deň, kedy ho predávajúci kontaktuje za účelom potvrdenia objednávky v zmysle bodu 3. tohto článku obchodných podmienok. Objednávku je možné zrušiť výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie zrušenia objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu zrušenia objednávky pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

II. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre jednotlivé druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 2. Lehota dodávky alebo odberu tovaru je spravidla od 2 do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena tovaru bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Ak kupujúci si neprevezme tovar osobne alebo nezabezpečí jeho dopravu, je ďalej povinný uhradiť dopravné alebo cenu dobierky, a to podľa spôsobu dodania tovaru.
 3. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a)    vlastnou dopravou,

b)    kuriérom (zasielateľskou službou, Slovenskou poštou) – cena je stanovená podľa cenníka spoločnosti, ktorej služby využíva predávajúci a nezávisí od vzdialenosti ale od hmotnosti tovaru. Dodanie je možné len v rámci Slovenskej republiky.

 1. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

 

IV. Preberanie tovaru

 1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až uhradením kúpnej ceny v plnej výške a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na účet predávajúceho. Do okamihu prechodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na kupujúceho.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom jeho prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

V. Osobitné ustanovenia pre kupujúceho – spotrebiteľa

 1. Na právne vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim sa použije zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 2. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim v zmysle týchto obchodných podmienok do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený pri odstúpení využiť formulár odstúpenia, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Odstúpenie adresuje kupujúci v písomnej forme na adresu sídla predávajúceho alebo uplatní v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.
 3. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci - spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho prevzatí.
 4. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený vrátiť tovar prostredníctvom dobierky.
 5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho – spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar vráti spotrebiteľovi spôsobom, ktorý oznámi kupujúci – spotrebiteľ predávajúcemu, a ktorý je bežný v obchodnom styku v súvislosti s dodávaním obdobných tovarov. Ak kupujúci – spotrebiteľ tento spôsob neoznámi, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi kúpnu cenu spôsobom, akým bola uhradená.
 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia uvedené v § 7 ods. 6 zákona.
 8. Ak má dodaný tovar vady, kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si uplatňovať voči kupujúcemu nároky z vád v súlade s ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.

 

V. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak:

a)     tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,

b)     zmenila sa cena dodávateľa tovaru,

c)      vystavená cena tovaru bola chybná.

 1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s osobnou prehliadkou alebo osobným odberom tovaru, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených kúpnych cenách odstúpiť od zmluvy.
 3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, kupujúci a predávajúci sa dohodli, že predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sú niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že je slovenskou právnickou osobou – podnikateľom, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.
 7. V prípade, ak má kupujúci trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo na území Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy bližšie neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, a podporne aj Občianskeho zákonníka a/alebo iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu predložia Zmluvné strany na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
 8. V prípade, ak má kupujúci trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo mimo územia Slovenskej republiky, zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy bližšie neupravené zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, a podporne aj Občianskeho zákonníka a/alebo iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah založený zmluvou je upravený právnym poriadkom Slovenskej republiky. Toto ustanovenie má povahu voľby rozhodného práva v zmysle ust. článku 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

Zmluvné strany sa ďalej dohodli v zmysle ust. článku 23 NARIADENIA RADY (ES) č. 44/2001 zo dňa 22. decembra 2000 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I), že všetky spory vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu predložia Zmluvné strany na rozhodnutie v prvom stupni Okresnému súdu Bratislava I, nachádzajúcemu sa na ulici Záhradnícka 10 v Bratislave, Slovenská republika a v ďalších stupňoch Krajskému súdu v Bratislave, nachádzajúcemu sa na ulici Záhradnícka 10 v Bratislave, Slovenská republika a/alebo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, nachádzajúcemu sa na Župnom námestí č. 13 v Bratislave, Slovenská republika.

 1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 2. Prílohou týchto obchodných podmienok je vzor odstúpenia od zmluvy ako príloha č. 1.
 3. Kontaktné údaje predávajúceho, kde môže kupujúci uplatniť reklamáciu alebo odstúpenie od zmluvy:

St. Nicolaus, a.s.

ul. 1. mája č. 113    

031 28 Liptovský Mikuláš

telefónne číslo: +421 44 562 53 49

e-mail: nicolaus.shop@st.nicolaus.sk

Reklamačný poriadok

 1. Spoločnosť St. Nicolaus, a.s., so sídlom ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, identifikačné číslo: 31 563 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 113/L (ďalej len „predávajúci“) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a v zmysle Občianskeho zákonníka tento Reklamačný poriadok, ktorým stanovuje podmienky a spôsob reklamácie tovarov, vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv tovaru.
 2. Tento reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste v obchodných priestoroch predávajúceho uvedených v čl. IV tohto reklamačného poriadku. Kupujúcemu je tento reklamačný poriadok dostupný aj prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho http://www.stn-trade.sk/eshop/
 3. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho – spotrebiteľa. V prípade, ak je kupujúcim iná osoba ako spotrebiteľ, na nároky z vád sa použije právna úprava obsiahnutá v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.

 

 1. Zodpovednosť za vady predaného tovaru
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.
 4. Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

 

 1. Záručná zodpovednosť za vady
 2. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie(spotrebu), neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 3. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 7. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Spoločné ustanovenia pri vadách tovaru
 2. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
 3. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

 1. Miesto reklamácie
 2. Kupujúci si uplatňuje nároky z vád v obchodných priestoroch predávajúceho, a to:
  1. podniková predajňa predávajúceho nachádzajúca sa v Liptovskom Mikuláši, na 1. Mája 113, tel.: +421 44 562 53 49, email:nicolaus.shop@st.nicolaus.sk, alebo
  2. podniková predajňa predávajúceho nachádzajúca sa v Leopoldove, na areál Slovenské liehovary a likérky, Trnavská cesta, tel.: +421 33 735 21 42, email: nicolaus.shop@liehovary.sk
 3. Predávajúci v mieste určenom na prijímanie reklamácií zabezpečí prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.
 4. Kupujúci je oprávnený si uplatniť nároky z vád poštovou alebo elektronickou zásielkou adresovanou na adresy uvedené v bode 1. tohto článku reklamačného poriadku. Kupujúci je v takom prípade povinný zabezpečiť, aby tovar, ktorého sa reklamácia týka, bol bez zbytočného odkladu doručený predávajúcemu do príslušnej podnikovej predajne, v ktorej sa reklamácia uplatňuje. Bez doručenia tovaru predávajúcemu do podnikovej predajne, v ktorej sa reklamácia uplatňuje, sa reklamačné konanie nezačne.

 

 1. Priebeh reklamácie
 2. Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe resp. záručný list, ak bol predávajúcim vystavený. Reklamácia začína dňom podania reklamácie.
 3. Pokiaľ kupujúci nedokáže predložiť jednoznačný doklad o zakúpení a tento je možné dohľadať predávajúcim alebo overiť iným spôsobom (napr. výpisom z internet bankingu), reklamácia začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný.
 4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, aké nároky z vád uplatňuje, dôjde k vybaveniu reklamácie jedným z nasledujúcich spôsobov a to: odovzdanie opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. 
 5. Spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 6. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 7. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare opotrebovaním spôsobeným bežným používaním tovaru, alebo ktoré vyplývajú z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 9. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 10. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 11. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.
 12. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 13. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 

 

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s reklamačným poriadkom predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Liptovský Mikuláš 16.12.2014


© 2014 ST. NICOLAUS – trade, a.s. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava